zerem.maim@gmail.com

7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה

מז"ח

מז"ח (מניעת זרימה חוזרת) הוא אלמנט שמונע כניסת מזהמים לאספקת מי השתייה שלנו ממקורות אחרים שמחוברים למערכת. לעיתים במערכות מורכבות נדרשים כמה מז"חים להשגת ההגנה הנדרשת למערכת. מותקן על קווי מים של מי צריכה, תפקידו להבטיח מניעה של חזרת מים נגד כיוון הזרימה ובזאת למנוע חזרה והחדרה של מים מזוהמים לקווי הרשת מזיהומים שונים בין אם ביולוגיים או כימיקלים ועוד.

במערכת אספקת מים, המים נשמרים בלחץ גבוה כדי לאפשר יציאת מים מהברז, או כל מתקן אחר. לחץ המים יכול לרדת כאשר יש תקלה, פיצוץ בצנרת, קפיאת המים בתוך הצינורות או בעת ביקוש גבוה מהרגיל. ירידת הלחץ בצינורות עלולה לאפשר זרימה חוזרת (Backflow) של מים מזוהמים ממקורות אחרים למערכת שמחוברים אליה, שסתומי מז"חים המותקנים במערכת מגנים עליה מתופעה זו.

במדינות רבות, מכלולים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח) דורשים אישורים על פי החוק, ויש להתקין אותם בהתאם לתקנות הצנרת או הבנייה. מכלולי זרימה חוזרת דורשים בדיקה בהתקנה וגם על בסיס תקופתי.

החלפת מז"ח
Play Video about החלפת מז"ח

החלפת מז"ח נוזל שתם זמנו. חברת זרם מים הנדסה בע"מ מתמחה בהחלפה והתקנת מז"חים.
הסבר מפורט על תהליך החלפת המז"ח ובמה הוא מועיל לנו.

מז"ח - התקן הישראלי למניעת זרימה חוזרת

תקן לפי משרד הבריאות, המתייחס לשני המקרים הבאים:

זרימת מים חוזרת – כניסת מים מזוהמים למערכת מי שתיה עכב הפרש לחצים שלילי.

חיבורי כלאיים – יצירת חיבור בין מערכת מים לשתיה לבין מערכת מים שאינם מיועדים לשתיה.

הדרך הפשוטה והאמינה ביותר לספק מניעת זרימה חוזרת היא באמצעות אספקת מרווח אוויר. למרווח אוויר פשוט אין חלקים נעים, למעט מים זורמים. לחלופין, ניתן להתקין שסתום מונע זרימה חוזרת מז"ח מיוחד במקומות בעיתיים בהם קיים סיכון של נוזלים מזוהמים להיכנס לצינורות אספקת המים.

משתמשים בשסתומים אלה כאשר אין מרווח אנכי מספיק או כאשר גורמים אחרים שוללים שימוש במרווח אוויר. מכיוון שסתומים אלה משתמשים בחלקים נעים, הם נדרשים לבדיקה אחרי התקנה ובדיקות תקופתיות.

5 טכניקות בסיסיות להגנה מפני זרימה חוזרת – מז"חים

מז"ח - מניעת זרימה חוזרת של עקרון לחץ מופחת

מכלול למניעת זרימה חוזרת (מז"חים) של לחץ מופחת מציע את הרמה הגבוהה ביותר של מניעת זרימה חוזרת מכנית. המכלול מורכב משני שסתומי בקרה עצמאיים נטענים פנימיים, עם שסתום הקלה על הפרשי לחץ הידראולי המופעל בין שני שסתומי הסימון. במכלול יש נקודות בדיקה להקלה על בדיקות המז"ח. ממוקמים שסתומי כיבוי גמישים שנמצאים בכניסת ויציאת המכלול. מכלול הלחץ המופחת מגן מפני כל רמות הסכנות, ומפני לחץ אחורי וגם תפיסה אחורית.

מרווח אוויר

מרווח האוויר מספק את הרמה הגבוהה ביותר של ההגנה, מכיוון שהוא יוצר הפרדה פיזית מהמים הסבוכים ומהחומר הלא רצוי. מרווח אוויר יכול להגן מפני סכנות גבוהות ונמוכות כאחד, וגם תפיסה אחורית ולחץ אחורי. מרווח האוויר הוא הפרדה אנכית ללא הפרעה בין קצה הפריקה של יציאה לשתייה לבין שפת מפלס השיטפון של קיבול קבלה ללא לחץ.

הפרדת מרווח אוויר חייבת להיות מינימום פי שניים מקוטר היציאה אך לא פחות מ – 1 ". אם מרווח האוויר מותקן ליד קיר סמוך, ההפרדה המינימלית היא פי 3 מקוטר, ואם היא סמוכה לשניים צמודים קירות, ההפרדה המינימלית היא פי 4 מקוטר.

שסתום סילוק כפול

שסתום סילוק כפול הוא מכשיר עם שני אלמנטים עצמאיים עם קפיצים הפועלים באותו גוף. הם משמשים למפגע נמוך בלבד, ומגנים מפני תפיסה אחורית ולחץ אחורי.

מפסק ואקום

מפסקי ואקום מגיעים בכל הצורות והגדלים. הם מגנים מפני סכנות נמוכות וגבוהות, ומשמשים להגנה מפני תפיסה אחורית בלבד. חלק ממפסקי הואקום הם מכלולים וניתנים לבדיקה, כגון מפסק לחץ הואקום.

מכלול שסתום כפול

מכלול שסתומי הסימון הכפול הוא מכלול המורכב משני שסתומי בקרה טעונים באופן פנימי עם שסתומי כיבוי סגורים היטב בכל כניסה ויציאה בצד, וכן זיני בדיקה הממוקמות כראוי לבדיקת כל אחד משסתומי הבקרה. מכלול זה מגן מפני סכנות נמוכות בלבד, וגם על לחץ אחורי וגם על תפיסה אחורית.

זרם מים הנדסה בע"מ מתמחה בהתקנה ותחזוקה של מז"ח, משאבות מים ומשאבות ביוב. 

לפרטים נוספים מלאו את הטופס
או התקשרו: 054-3123555

24 שעות

לפרטים נוספים התקשרו:
054-3123555

24 שעות

דילוג לתוכן